TĚLOPRAHA

je praktický vzdělávací seminář určený zejména učitelům tělesné výchovy, vedoucím školních sportovních kroužků, ale i dalším pedagogickým pracovníkům. Lektorují pedagogové UK FTVS Praha a jiných sportovních nebo tělovýchovných institucí.

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Základní charakteristika

Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1992. V současné době působí již ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 250.000 žáků základních a studentů středních škol.
Organizační struktura přizpůsobena vyšším územně správním celkům. Tvoří ji základní články - více než 2800 školních sportovních klubů a organizační složky - okresní rady (pracují v 85 okresech z 86) a krajské rady (pracují ve všech 14 krajích). Nejvyššími orgány celé organizace jsou Sněm a Výkonný výbor.  Brožura ke stažení;

www.assk.cz

 

Hlavní cíle

Program naší činnosti, uskutečňovaný ve školním sportovním klubu většinou učiteli a profesory tělesné výchovy, je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit v době mimo vyučování. Profilujeme se jako multisportovní organizace zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Zejména se jedná o základní aktivity zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součást denního režimu mládeže bez výrazného důrazu na výkonnost. Naším posláním je tedy připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas, a tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.

 

Školní sportovní soutěže

Podporujeme také pohybové aktivity zaměřené na zdokonalování specifických sportovních dovedností uplatňované v mezitřídních a meziškolních soutěžích. Sportovní soutěže AŠSK ČR jsou přístupnévšem žákům a studentům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jejími členy. Jsou charakteristické tím, že jde vždy o střetávání družstev sestavených z žáků jedné školy. Ve struktuře AŠSK ČR jsou brány jako pomocný motivační prostředek, nikoli jako hlavní cíl. Mají přispívat k setkávání a soutěžení skupin, ne k vyzdvihování výkonnosti jednotlivců. Velký důraz klademe na vytváření a dodržování přátelské atmosféry a fair play.

 

Vzdělávání pedagogů

Asociace akreditovanou institucí k organizování kurzů DVPP. Každoročně organizujeme základní i doškolovací kurzy lyžování a snowboardingu. Kurzy instruktorů školního florbalu, fotbalu, cykloturistiky, orientačního běhu a frisbee.

Škola hrou je tradiční seminář určený zejména učitelům 1. stupně ZŠ, seminář organizujeme koncem listopadu nebo začátkem prosince.

TĚLOPRAHA je náš největší tělovýchovný seminář, který organizujeme každé 2 roky společně s Univerzitou Karlovou, Fakultou tělesné výchovy a sportu. Seminář probíhá vždy v posledním prázdninovém týdnu v srpnu. Na semináři lektorují zejména pedagogové UK FTVS Praha, ale i z dalších pedagogických, nebo tělovýchovných institucí.Partneři

generalni-partner-sportisimo.jpg

Copyright © 2024 - www.telopraha.cz (AŠSK ČR)